ACEP News

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม สำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษในรอบที่ 2 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการรับวัคซีน และคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข...
Read More
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 4 คน นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “The 12th Rangsit Swimming Championships 2021 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ 3. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 4. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กหญิงสิริชลกุสุมลกุลได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ2. เด็กหญิงอิสรีย์เหลืองรัตนะแสงได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ3. เด็กหญิงพิชญ์สินีนิ่มสุขได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ4. เด็กชายภูวริศอินทร์คาภรณ์ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ สรุปเวลาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Click Here...
Read More
On Tuesday, May 17, 2022, Assumption College English Program held a special morning assembly to officially open the 2022 Academic Year. During the short assembly, Bro. Anant Prichavudhi, D.Ed, Director,...
Read More
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้แนวคิด และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครู และบุคคลากรได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
Read More
Friday, April 8, 2022 This week at Assumption College English Program, ACEP, summer school the year 10 students learned about self expression. In these activities, students expressed their interest, characteristics...
Read More
1 2 3 50

Welcome To ACEP

a World Class Standard School that offers a comprehensive education to its students. Foreign languages, technology and the Arts are greatly valued and integrated with academic subjects.

Recent News

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 2
20 May 2022By
ขอร่วมแสดงความยินดี “ชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ” เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (The 12th Rangsit Swimming Championships 2021) วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต
19 May 2022By
Welcome all students to ACEP, we are delighted and excited to meet you all
17 May 2022By